BADANIA ILOŚCIOWE

Badania ilościowe to zespół metod i technik badawczych służących opisywaniu rzeczywistości w kategoriach ilościowych.
Badania przeprowadzane są na dużych liczebnie próbach, a wyniki z oszacowanym prawdopodobieństwem możemy przekładać na całą populację.
Dzięki badaniom ilościowym możemy określić zasięg, stopień, kierunek i natężenie interesującego nas zjawiska, a także występujące zależności miedzy cechami/kategoriami badanego przedmiotu.

Technikami ilościowymi możemy badać praktycznie każde zjawisko w obszarach: społecznych, wyborczych, marketingowych i przedmiotowych.

Metody badań ilościowych:

CATI

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Ankieterzy kontaktują się z badanymi za pośrednictwem telefonu. Zadają pytania, które są widoczne na monitorze komputera a następnie zaznaczają w systemie odpowiedzi badanych. System ten pozwala na bieżące kontrolowanie pracy ankieterów a tym samym postępu badania zarówno przez firmę badawczą jak i przez samych Klientów. Odpowiedzi respondentów zostają zapisane w systemie i są dostępne do analizy natychmiast po przeprowadzonym badaniu.

CAWI

Badania on-line. Ankieta internetowa, którą badany wypełnia samodzielnie bądź z pomocą ankietera. Odpowiedzi respondentów zostają zapisane w systemie i są dostępne do analizy natychmiast po przeprowadzonym badaniu.

CASI

Badania on-line. Ankieta internetowa, którą osoba badana wypełnia samodzielnie przy użyciu komputera. Respondent samodzielnie odczytuje treść pytań i samodzielnie udziela na nie odpowiedzi. Odpowiedzi respondentów zostają zapisane w systemie i są dostępne do analizy natychmiast po przeprowadzonym badaniu.

CAPI

Metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu komputera, laptopa. Stosowana najczęściej podczas badań w domu respondenta bądź jako technika wspomagająca inne.

PAPI

Metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu jego wersji papierowej, drukowanej.

Badania kwestionariuszowe

W takim rodzaju badań możemy wyróżnić ankietę audytoryjną (skierowaną do szerszego gremium) oraz ankietę pocztową (formularze ankiety przesyłane są pocztą).

Sondaż

Służy do opisu liczbowego różnych opinii czy postaw, które można zaobserwować w populacji. Dokonuje się tego uzyskując wyniki dla losowej próby. Następnie są one uogólniane w kontekście całej populacji.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Przewiń na górę